Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Quốc tế CONEXA Holding

Hoặc

Lưu ý: Hệ thống sử dụng hệ thống đăng nhập dùng chung VAID, do vậy nếu bạn đã từng đăng ký và sử dụng VAID trên các hệ thống khác của VAWAY thì có thể sử dụng để đăng nhập luôn mà không cần đăng ký!